AMAÇLAR

PESTO’nun amaçları:

  • Avrupa’da sürdürülebilir turizmdeki gelişmeler konusunda, genel AB politikalarının, bu çerçevedeki fırsat, risk, olanak ve yararların ve mesleki eğitim veren kuruluşlar ile bu alanda uzmanlaşan eğitim danışmanlarının da tanıtımını kapsayacak şekilde kamuoyu farkındalığının artırılması;
  • Avrupa’nın her yerinden vatandaşların ilgisinin sürdürülebilir turizm kavramına, fırsatlarına, yararlarına ve imkânlarına çekilmesi
  • Özellikle sürdürülebilir turizmdeki gelişmelerle ilgili hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitim çerçevesindeki Avrupa politikalarının ve fon fırsatlarının tanıtımının sağlanması
  • Sürdürülebilir turizme ilişkin AB projelerinin, proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve paydaşlar ile hedef gruplar için güvenilir ağ oluşturulması faaliyetlerinde desteklenmesi
  • Tüm ilgili hedef grup ve paydaşların (mesleki eğitim veren kuruluşlar, yerel düzeyden AB düzeyine politika yapıcılar, turizm şirketleri temsilcileri, çevreci kuruluşlar ve STK’lar, birlikler, ticaret odaları, AB fon kurumlarının temsilcileri, vs.) bir araya gelebileceği, tartışabileceği ve Avrupa’daki sürdürülebilir turizmi ekonomik ve ekolojik kalkınma bağlamında bir adım öteye taşıyabileceği çeşitli platformlar sağlanması